Základy společenských věd

Učivo předmětu se člení do tematických celků:
  • v prvním ročníku tematický celek Člověk v lidském společenství,
  • ve druhém ročníku tematické celky Člověk jako občan a Soudobý svět,
  • ve třetím ročníku celek Člověk a svět (praktická filozofie – filozofie a etika).
Ve výuce je kladen důraz na systematický rozvoj:
  • základních poznatků z obecné a vývojové psychologie, sociologie, kultury, náboženství, politologie, filozofie a etiky,
  • komunikativních dovedností a asertivních technik,
  • odpovědnosti a sebekontroly,
  • hodnot a morálních norem.

 

Dějepis

  • Učivo je rozvrženo do dvou ročníků,
  • tvoří systémový výběr nejvýznamnějších událostí z obecných a českých dějin,
  • v tematických celcích je většinou zachován chronologický postup s důrazem na vybrané důležité pojmy.